Scroll Top
NOTEIKUMI

SPORTA UN ATPŪTAS KOMPLEKSA “MEŽAPARKS SPORTS VILLAGE” IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

1. SIA “Mežaparks SV”, turpmāk tekstā – MSV, pārvaldītā objekta “Mežaparks Sports Village”, kas atrodas Rīgā, Ezermalas ielā 30, turpmāk – Mežaparks SV, apmeklētājam pirms Mežaparks SV apmeklējuma ir pienākums rūpīgi iepazīties ar šiem noteikumiem (turpmāk tekstā – Noteikumi) un uzturēšanās laikā tos ievērot. Šie noteikumi ir izvietoti redzamā vietā pie ieejas Mežaparks SV un uzskatāms, ka apmeklētājs, uzturoties Mežaparks SV telpās un teritorijā, ar šiem noteikumiem ir iepazinies.

2. Viesnīcas, Trenažieru zāles, Telpu futbola zāles un Peldbaseina apmeklētājiem ir saistoši gan Noteikumi, gan šo pakalpojumu izmantošanas speciālie noteikumi (Noteikumu II sadaļā), kas izvietoti Klientu apkalpošanas centra.

3. Pakalpojumu iegāde (kases čeks, abonements, līgums) apliecina, ka apmeklētājs ir iepazinies ar Noteikumiem un apņemas tos ievērot.

4. Noteikumi ir jāievēro visiem Mežaparks SV apmeklētājiem un darbiniekiem.

5. Neparedzētu, ārkārtas apstākļu dēļ (piemēram bojājumi inženiertīklos, pārtraukumi elektroenerģijas piegādē u. c. gadījumos), kā rezultātā ir liegta vai būtiski apgrūtināta iespēja nodrošināt drošu un kvalitatīvu pakalpojumu Mežaparks SV apmeklētājiem, MSV ir tiesīgs, iepriekš nebrīdinot, pārtraukt visu vai daļu pakalpojumu nodrošināšanu Mežaparks SV apmeklētājiem. Iestājoties ārkārtas apstākļiem, MSV iespējami īsā laikā publicē atbilstoša satura paziņojumu MSV mājas lapā www.svmezaparks.lv un Klientu apkalpošanas centros. Ja ārkārtas situācija turpinās ilgāk par 1(vienu) dienu, iegādāto abonementu derīguma termiņi tiek pagarināti atbilstoši laika posmam, kādā pakalpojuma izmantošana Mežaparks SV apmeklētājiem bija liegta.

6. Noteikumi jaunā redakcijā stājas spēkā 2023. gada 1.decembrī. Mežaparks SV ir tiesības vienpusēji grozīt/papildināt Noteikumus, informējot par to klientus savā mājas lapā www.svmezaparks.lv un Klientu apkalpošanas centros.

KLIENTU DATU APSTRĀDE

7. MSV rūpējas par apmeklētāju privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro klientu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem – Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

8. Jebkuri fizisko personu dati, kas nodoti Mežaparks SV apmeklētāja rīcībā, uzskatāmi par ierobežotas pieejamības informāciju un izmantojami tikai tiem mērķiem, kam tie nodoti. Jebkuri fizisko personu dati, kas kļuvuši zināmi Mežaparks SV apmeklētājam nejauši, uzskatāmi par ierobežotas pieejamības informāciju un nedrīkst tikt izmantoti.

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

Darba laiks

9. Mežaparks SV darba laiks apmeklētājiem tiek noteikts darba dienas no 7:00 līdz 21:00, brīvdienas no 8:00 līdz 21:00.

10. Izņēmuma gadījumos (sacensības, dažādi pasākumi) ar MSV valdes locekļa rīkojumu darba laiks var tikt izmainīts.

11. Informācija par Mežaparks SV darba laika izmaiņām tiek izvietota MSV mājas lapā www.svmezaparks.lv  un Klientu apkalpošanas centrā.

12. MSV ir tiesīgs vienpusēji liegt apmeklētājam iegādāties un izmantot Mežaparks SV pakalpojumus, nepaskaidrojot iemeslus.

Ierobežojumi un apmeklētāju pienākumi

13. MSV darbiniekiem, Mežaparks SV apmeklētājiem, nomniekiem u. c. Mežaparks SV telpu un pieguļošās teritorijas lietotājiem Mežaparks SV telpās un teritorijā aizliegts: 

    1.smēķēt ārpus ierīkotās smēķēšanas vietas. Smēķēšanai ir ierīkota speciāla vieta MSV teritorijā un apzīmēta ar informatīvu uzrakstu “Atļauts smēķēt”. Sods par minētā noteikuma pārkāpšanu – 50.00 EUR (piecdesmit eiro un 00 centi);

    2. lietot alkoholiskos dzērienus, narkotiskās un toksiskās vielas;

    3. piegružot Mežaparks SV telpas un teritoriju;

    4. ievest Mežaparks SV suņus, kaķus un citus dzīvniekus;

    5. iebraukt Mežaparks SV telpās ar velosipēdu, skrituļslidām vai citiem braucamrīkiem, izņemot bērnu ratus un ratiņ krēslus cilvēkiem ar īpašām vajadzībām;

    6. ienest Mežaparks SV ieročus, sprāgstvielas, viegli uzliesmojošas vielas, indīgas vielas, alkoholiskos dzērienus, narkotiskas vai toksiskas vielas, stikla un skārda taru un citus priekšmetus, kas var traucēt sacensību un citu pasākumu norisi un apdraud citu cilvēku veselību, drošību vai dzīvību; 

    7. sacensību laikā radīt skaņas vai skaņu efektus, kas varētu traucēt tiesnešu darbu vai sacensību gaitu; 

    8. morāli vai fiziski aizskart sacensību vai cita veida pasākumu dalībniekus, tiesnešus, Mežaparks SV darbiniekus vai Mežaparks SV apmeklētājus un klientus;

    9. necienīgi un agresīvi izturēties pret sacensību vai cita veida pasākumu dalībniekiem, citiem Mežaparks SV apmeklētājiem, klientiem, tiesnešiem, Mežaparks SV darbiniekiem;

    10. bojāt Mežaparks SV telpas, aprīkojumu, iekārtas un inventāru;

    11. rīkot erotiska, ekstrēmistiska, pretvalstiska vai antikonstitucionāla rakstura pasākumus, kā arī pasākumus, kas saistīti ar tabakas un alkohola reklāmu, patēriņu un tirdzniecību;

    12. fotografēt, filmēt, veikt audio ierakstus Mežaparks SV telpās, tai skaitā peldbaseinos, ģērbtuvēs, dušās un Klientu apkalpošanas centra, sacensību un/vai cita veida pasākumu laikā bez iepriekšējas saskaņošanas ar Mežaparks SV;

    13. izmantot evakuācijas durvis ikdienā iekļūšanai Mežaparks SV un/vai izkļūšanai no Mežaparks SV, ja nav konstatēta ārkārtas situācija un nav nepieciešama personu nekavējoša evakuācija no telpām. Sods par minētā punkta pārkāpšanu fiziskai personai – 30.00 EUR (trīsdesmit eiro un 00 centi) un klienta, juridiskas personas, pārstāvjiem  – 150.00 EUR (viens simts piecdesmit eiro un 00 centi);

    14. izvietot jebkādus reklāmas materiālus (reklāmas plakātus, banerus, informatīvos stendus u.tml.) Mežaparks SV telpās un/vai pieguļošajā teritorijā bez iepriekšējas saskaņošanas ar MSV. Sods par šā noteikuma pārkāpumu fiziskai personai līdz 150.00 EUR (viens simts piecdesmit eiro un 00 centi), klienta, juridiskas personas, pārstāvjiem līdz 500.00 EUR (pieci simti eiro un 00 centi).

1. Par Noteikumu 14.2. – 14.12. apakšpunktu neievērošanu sods: fiziskām personām līdz 350.00 EUR (trīs simti piecdesmit eiro un 00 centi) un klienta, juridiskas personas, pārstāvjiem līdz 750.00 EUR (septiņi simti piecdesmit eiro un 00 centi), un persona, kura Noteikumus ir pārkāpusi, var tikt izraidīta no Mežaparks SV vai telpas, kurā tā uzturas vai izmanto pakalpojumu, neatmaksājot samaksāto pakalpojuma maksu.

2. Aizliegts uzturēties Trenažieru zālē, Telpu futbola zālē un Peldbaseinā:

       1. apmeklētājiem ar akūtiem saslimšanas simptomiem (paaugstināta temperatūra, drudzis), konjunktivītu, ādas un/vai citām lipīgām slimībām, vaļējām brūcēm/pārsējiem, kuri var apdraudēt citu apmeklētāju veselību;

       2. apmeklētājiem alkohola, narkotisko un/vai citu apreibinošo vielu iespaidā;

       3. apmeklētājiem, kuru uzvedība ir pretrunā ar sabiedrībā pieņemtām uzvedības normām;

       4. apmeklētājiem ar dzīvniekiem.

17. Par Noteikumu 16.1., 16.3. un 16.4. punktu pārkāpšanu apmeklētājs var tikt izraidīts no Mežaparks SV.

       3. Par Noteikumu 16.2. punkta neievērošanu sods 50.00 EUR (piecdesmit eiro un 00 centi), kā arī apmeklētājam tiek liegts turpināt izmantot attiecīgo pakalpojumu un apmeklētājs tiek izraidīts no Mežaparks SV.

       4. Ja tiek konstatēts, ka apmeklētājs izmanto vai ir uzsācis izmantot Mežaparks SV pakalpojumu, neveicot par to samaksu, apmeklētājam ir pienākums apmaksāt izmantot pakalpojumu atbilstoši SCS noteiktajam cenrādim. Ja apmeklētājs izvairās no izmantotā pakalpojuma apmaksas, tad apmeklētājam var tikt piemērots sods 50.00 EUR (piecdesmit eiro un 00 centi).

       5. Mežaparks SV apmeklētājs ir atbildīgs par savu veselības stāvokli, fizisko sagatavotību un iemaņām Mežaparks SV notiekošo nodarbību, sacensību, u. c. aktivitāšu apmeklējuma laikā.

       6. Likumiskais pārstāvis uzņemas pilnu atbildību par bērna veselības stāvokli un uzvedību Mežaparks SV apmeklējuma laikā un/vai citās SCS telpās, tai skaitā par Noteikumu ievērošanu.

       7. Mežaparks SV apmeklētāja pienākums ir bez ierunām pakļauties apsardzes darbinieku, SCS darbinieku un/vai sacensību tiesnešu likumīgam prasībām vai lūgumam ievērot Noteikumus.

       8. Ja apmeklētājs neievēro/pārkāpj Noteikumus, kā arī neievēro Mežaparks SV darbinieka, trenera vai Sporta speciālista (glābēja) norādījumus, tādējādi nodarot kaitējumu savai veselībai, apdraudot savu un/vai citu apmeklētāju dzīvību, cieš materiālus zaudējumus un/vai nodara materiālus/morālus zaudējumus trešajai personai, MSV atbildību nenes.

       9. Apmeklētājs atlīdzina zaudējumus, kas viņa rīcības rezultātā radušies MSV un trešajam personām šo Noteikumu neievērošanas gadījumā.

       10. Apmeklētājs, kurš neievēro šos Noteikumus, Mežaparks SV telpās izvietotās brīdinājuma zīmes, uzrakstus, Mežaparks SV darbinieku, trenera, Sporta speciālista (glābēja) vai sacensību organizatora aizrādījumus/norādījumus, tādējādi nodarot kaitējumu savai veselībai, apdraudot savu un/vai citu apmeklētāju veselību, dzīvību vai traucējot citiem apmeklētājiem izmantot pakalpojumu var tikt izraidīts no telpām, neatmaksājot samaksāto pakalpojuma maksu.

       11. Sacensību/pasākumu organizators ir atbildīgs par to norisi un drošību tajās. Ja sacensību/pasākuma laikā ir iestājušies tādi apstākļi, kuru ietekme var apdraudēt to dalībniekus un/vai apmeklētājus, organizatoram ir pienākums nekavējoties par minēto informēt MSV personālu un apturēt vai pārtraukt sacensības/pasākumu līdz laikam, kamēr tiek novērsti radušies apstākļi.

Papildnoteikumi sporta nodarbību/sacensību dalībniekiem

       12. Sporta nodarbības visās sporta telpās notiek trenera, sporta instruktora vai citas atbildīgās personas vadībā un uzraudzībā.

       13. Trenerim, sporta instruktoram vai citai atbildīgajai personai, saņemot un nododot Mežaparks SV telpu atslēgas, jāparakstās par to saņemšanu un nodošanu žurnālā pie apsardzes. Sods par nozaudētu telpu atslēgu – 10.00 EUR (desmit eiro un 00 centi).

       14. Sods par nozaudētu garderobes atslēgu – 10.00 EUR (desmit eiro un 00 centi).

       15. Sporta zālēs atļauts ieiet tikai specializētajos sporta maiņas apavos. Sods par šā noteikuma neievērošanu — līdz 1000.00 EUR (viens tūkstotis eiro un 00 centi). Atbildīgā persona ir treneris vai pasākuma laikā – pasākuma organizatori.

       16. Ar „naglenēm” (specializētie futbola apavi), kas tiek izmantotas futbola nodarbībām āra, Mežaparks SV telpās ienākt un pārvietoties ir stingri aizliegts. Sods par šā noteikuma neievērošanu — līdz 1000.00 EUR (viens tūkstotis eiro un 00 centi). Atbildīgā persona par šo noteikumu ievērošanu ir attiecīgās komandas treneris (komandu nodarbībām) vai pats apmeklētājs (individuālām nodarbībām).

       17. Sporta nodarbību/sacensību dalībniekiem Mežaparks SV ģērbtuvēs atļauts uzturēties 15 (piecpadsmit) minūtes pirms un 30 (trīsdesmit) minūtes pēc nodarbības.

       18. Sporta nodarbību/sacensību dalībniekiem, uzturoties Mežaparks SV ģērbtuvēs, ir pienākums ievērot vispārējās uzvedības normas. Ģērbtuvēs aizliegts laistīties ar dažādiem dzērieniem, bojāt aprīkojumu un tajā esošo inventāru. Sods par šā noteikuma neievērošanu – 1000 EUR (viens tūkstotis eiro un 00 centi). Atbildīgā persona ir treneris (komandu nodarbībām), sporta organizācija vai pasākuma laikā – pasākuma organizators vai pats apmeklētājs (individuālām nodarbībām).

       19. Sporta nodarbību/sacensību dalībnieki un Mežaparks SV apmeklētāji ir personīgi atbildīgi par savām atstātajām mantām ģērbtuvēs. Sporta treneru/sacensību organizatoru pienākums ir nodrošināt lietošanā saņemto ģērbtuvju aizslēgšanu uz nodarbību/sacensību laiku, lai tajās neiekļūtu nepiederošās personas.

       20. Ģērbtuves pēc sporta nodarbībām jāatstāj tīras un kārtīgas.

       21. Nodarbību un sacensību laikā katrs apmeklētājs individuāli atbild par sava personīgā inventāra komplektāciju, kā arī par savu drošību un veselību. Mežaparks SV nav atbildīgs par Mežaparks SV apmeklētāju veselībai nodarīto kaitējumu, ja apmeklētājs nav izvērtējis savu veselības stāvokli, prasmes vai fiziskas spējas, ka rezultātā ir iestājies kaitējums. 

Pakalpojumu izmantošanas vispārīgie noteikumi

       22. Bērni vecumā līdz 14 (četrpadsmit) gadiem ieskaitot, drīkst apmeklēt Trenažieru zāli (kopā ne vairāk kā 4 (četri) bērni vienlaicīgi) tikai vismaz 1 (vienas) pilngadīgas (vismaz 18 gadi) personas pavadībā, kuras uzraudzībā bērni pakalpojumu izmanto. Pavadot bērnus saskaņā ar šo punktu, pavadošajai personai sev ir jāiegādājas un jānoformē 1 (vienas) reizes apmeklējums vai abonements un kopā ar bērniem jāapmeklē Trenažieru zāle.

       23. Bērni vecumā līdz 8 (astoņiem) gadiem ieskaitot, apmeklēt peldbaseinu (brīvam peldējumam, atpūtai, bet kopā ne vairāk kā 4 (četri) bērni vienlaicīgi) drīkst tikai vismaz 1 (vienas) pilngadīgas (vismaz 18 gadi) personas pavadībā, kuras stingra uzraudzībā bērni pakalpojumu izmanto. Pavadot bērnus saskaņā ar šo punktu, pavadošajai personai sev ir jāiegādājas un jānoformē 1 (vienas) reizes apmeklējums vai abonements un kopā ar bērniem jāapmeklē peldbaseins. Pavadošā pilngadīgā persona nes pilnu atbildību par bērnu veselību un  drošību uzturoties Mežaparks SV telpās un īpaši izmantojot peldbaseinu. 

       24. MSV nav atbildīgs par ģērbtuvēs, Trenažieru zālē, Telpu futbola zālē vai Peldbaseinā atstātajām mantām. Personu apliecinošus dokumentus, mobilos telefonus un citas vērtīgas lietas apmeklētājs var nodot Mežaparks SV Klientu apkalpošanas centra mantu glabātuvē. Nomas maksa par mantu glabātuves izmantošanu apmeklējuma laikā ir 1.00 EUR (viens eiro un 00 centi).

       25. Atsevišķas Mežaparks SV telpas ir aprīkotas ar videonovērošanas iekārtām. Informācija par datu pārvaldnieku un datu apstrādes mērķi izvietota uz brīdinājuma zīmēm pie Mežaparks SV ieejas.

       26. Lai izmantotu attiecīgos Mežaparks SV pieejamos pakalpojumus, ja tas tiek norādīts konkrētajā biļešu, abonementu un/vai sadarbības partneru līgumā, apmeklētajam ir jāuzrāda personu apliecinoša dokumenta oriģināls (pase vai personas apliecība) vai cita veida dokuments, ar kuru personu var identificēt, vai tas nepieciešams, lai nodrošinātu apmeklētājam iespēju izmantot Mežaparks SV pakalpojumus ar īpašiem nosacījumiem (skolēna/studenta apliecība, personalizēts e-talons, pensionāra/invaliditātes apliecība, autovadītāja apliecība u. c.).

       27. Abonementu kartes tiek personalizētas un atbilstoši noteiktajam apmeklējuma veidam individuāli reģistrētas. Abonementu aizliegts nodot lietošanā citai personai. Sods par šā Noteikumu punkta pārkāpšanu ir 50.00 EUR (piecdesmit eiro un 00 centi). Abonementu nodot lietošanā citai personai var, iepriekš Klientu apkalpošanas centrā iesniedzot rakstveida pieprasījumu un samaksājot administrācijas maksu 10.00 EUR (desmit eiro un 00 centi).

       28. Reģistrējoties pie izejas, tiek fiksēts laiks, kuru apmeklētājs ir pavadījis, izmantojot izvēlēto pakalpojumu.

       29. Par Noteikumos definēto pakalpojumu izmantošanas laika limitu pārsniegšanu apmeklētājs maksā papildus maksu, kas sastāda 6.00 EUR (seši eiro un 00 centi) stundā, iesk. PVN. Pārtērētā laika aprēķina solis – 30 minūtes.

       30. Ja apmeklētājs izvairās no Noteikumu 44. punktā noteiktās papildus maksas samaksas, MSV ir tiesīgs liegt konkrētajam apmeklētājam turpmāk izmantot pakalpojumus Mežaparks SV. Šādā gadījumā apmeklētājam samaksātā summa par iegādāto pakalpojuma veidu netiek kompensēta.

       31. Apmeklētājiem, iegādājoties jebkura veida abonementu, tas jāaktivizē (pirmo reizi jāizmanto) 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā no tā iegādes brīža. Laika abonements izmantojams ne biežāk kā 1 (vienu) reizi dienā, reižu abonements var tikt izmantots vairākas reizes dienā, atlikušo apmeklējuma reižu ietvaros.

       32. Apmeklētājs, par papildus samaksu, kas sastāda 7.00 EUR (septiņi eiro un 00 centi), ir tiesīgs pagarināt izvēlētā abonementa aktivizēšanas termiņu par 7 (septiņām) dienām.

       33. Peldbaseina pakalpojumu abonementa derīguma termiņš:

             48.1. viena mēneša abonementam – derīguma termiņš 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas no tā aktivizēšanas brīža;

             48.2. divu mēnešu abonementam – derīguma termiņš 60 (sešdesmit) kalendārās dienas no tā aktivizēšanas brīža;

             48.3. Bērnu peldēt apmācību grupu 1 (viena) mēneša abonementiem derīguma termiņš no tā aktivizēšanas brīža ir 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas. Peldēt apmācības grupu abonements jāpagarina 7 (septiņu) dienu laikā pēc pēdējās nodarbības izmantošanas vai abonementa derīguma termiņa beigām, ja visas nodarbības nav tikušas izmantotas, pretējā gadījumā vieta grupā netiek saglabāta.

       34. Apmeklētājam jāņem vērā, ka dušu un/vai ģērbtuvju telpu grīdas var būt mitras (slidenas).

       35. Apmeklētājiem, apmeklējot pirtis, tajās ir aizliegts:

             50.1. lietot pirts slotas un/vai ķermeņa kosmētiskos līdzekļus, tai skaitā no dabīgajām izejvielām (medus, kafija u. c.). Sods par šā Noteikuma pārkāpšanu — 50.00 EUR (piecdesmit eiro un 00 centi); 

             50.2. aizliegts veikt jebkādas ķermeņa apkopes procedūras, t. sk. skūt apmatojumu, krāsot matus, griezt matus vai nagus, veikt pēdu apkopi u. c. Sods par šā Noteikuma neievērošanu — 50.00 EUR (piecdesmit eiro un 00 centi);

             50.3. aizliegts liet ūdeni un/vai citu šķidrumu uz elektriskajām ierīcēm, kuras atrodas pirts telpā. Sods par šā Noteikuma pārkāpšanu — 50.00 EUR (piecdesmit eiro un 00 centi).

       36. Pirtīs, kur izmantota koka apdare, jālieto dvielis, kas tiek paklāts zem ķermeņa. Ar kailu miesu sēdēt un/vai gulēt uz lāvas aizliegts. Sods par šā Noteikuma pārkāpšanu — 50.00 EUR (piecdesmit eiro un 00 centi).

       37. Viesnīcas, Trenažieru zāles, Telpu futbola zāles un Peldbaseina telpās ir aizliegts nodarboties ar uztura bagātinātāju, diētiskās pārtikas un sporta pārtikas izplatīšanu, reklamēšanu vai tirdzniecību. Par šā Noteikuma pārkāpšanu Apmeklētājs var tikt izraidīts no Mežaparks SV telpām.

       38. Iegādājoties dāvanu karti, apmeklētājam tā jāizlieto dāvanu kartē norādītajā termiņā. Dāvanu kartē norādītais termiņš par papildu samaksu 2,00 EUR (divi eiro, 00 centi) apmērā var tikt pagarināts par 6 (sešiem) mēnešiem. Termiņa pagarinājums tiek aprēķināts un piemērots no dienas, kas iestājas pēc Dāvanu kartē norādīta beigu termiņa, nevis no brīža, kad klients ir vērsies Klientu apkalpošanas centrā ar lūgumu pagarināt Dāvanu karti. Dāvanu karte ir kā maksāšanas līdzeklis par visiem Mežaparks SV pakalpojumiem. 

       39. Neizmantotie laika abonementi/apmeklējumi netiek pagarināti un/vai kompensēti slimības un/vai citu iemeslu dēļ. Neizmantotie reižu abonementi tiek pagarināti par papildus samaksu, kas sastāda 7,00 EUR par 1 (vienu) nedēļu.

       40. Noteikumi ir saistoši ikvienam Mežaparks SV apmeklētājam, klientam – gan fiziskai, gan juridiskai personai, kuras pārstāvji (sportisti, organizētās sporta nodarbību grupas sportisti/audzēkņi, sporta skolas audzēkņi, sporta kluba audzēkņi u.c. personas) apmeklē un/vai izmanto Mežaparks SV pakalpojumus. Par Noteikumu pārkāpšanu fiziskām personām var tikt piemērots sods līdz EUR 300.00 (trīs simti eiro un 00 centi) un juridiskām personā sods – līdz EUR 1000.00 (viens tūkstotis eiro un 00 centi). Šajā punktā noteiktais soda apmērs netiek piemērots par to punktu pārkāpumiem, kuriem Noteikumos ir noteikti atsevišķi naudas sodi.

II SPECIĀLIE NOTEIKUMI

Peldbaseina un Pirts zonas Iekšējās kārtības noteikumi

       1. Apmeklētājs pirms Peldbaseinu apmeklējuma rūpīgi iepazīstas ar Peldbaseina un Atpūtas zonas Iekšējās kārtības noteikumiem un uzturēšanās laikā tos ievēro. Ar pirts zonu šo Noteikumu ietvaros tiek saprastas telpas, kur atrodas divas pirtis.

       2. Noteikumi ir izvietoti peldbaseina mājas lapā www.svmezaparks.lv, Klientu apkalpošanas centra un peldbaseinu telpās.

       3. Peldbaseinā strādā sertificēti sporta treneri, fizioterapeiti un glābēji.

Peldbaseinu un Pirts zonas darba laiks

       4. Pirms ieiet baseina telpās obligāti ir jānovelk ielas apavi. Sods par šī Noteikuma neievērošanu 20.00 EUR (divdesmit eiro un 00 centi).

       5. Peldbaseina darba laiks apmeklētājiem ir noteikts darba dienas no plkst. 7:00 līdz plkst. 21:00 un brīvdienas no plkst. 8:00 līdz plkst. 21:00, bet pēdējais apmeklējums (ieeja) ir līdz plkst. 20:00 (neatkarīgi no attiecīgā pakalpojuma izmantošanas laika Mežaparks SV telpas ir jāatstāj līdz darba laika beigām).

       6. Pirts zonas darba laiks publiskiem apmeklējumiem ir noteikts no plkst. 9:00 līdz plkst. 20.00.

       7. Izņēmuma gadījumos (piem., sacensības, pasākumi, svētku dienas, kā arī dažādu saimnieciska/organizatoriska rakstura gadījumos) ar Mežaparks SV rīkojumu darba laiks un cenrādis var tikt mainīts.

       8. Par Peldbaseinu/Pirts zonas darba laika un cenrāža izmaiņām apmeklētājiem tiek paziņots vismaz 3(trīs) dienas iepriekš. Izmaiņas Peldbaseinu/Pirts zonas cenrādī un darba laikos tiek izvietotas un publicētas Noteikumu sadaļas I VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 12. punktā minētajās vietās.

       9. Ja apmeklētājs nav iepazinies ar Peldbaseinu/Pirts zonas darba laika un cenrāža izmaiņām, Mežaparks SV atbildību nenes, un maksa par iegādātajiem pakalpojumiem netiek kompensēta.

       10. Par izmaiņām nodarbību grafikos informācija tiek izvietota Klientu apkalpošanas centra un publicēta mājas lapā: www.svmezaparks.lv.

Ieiešanas kārtība Peldbaseinos un Pirts zonā

       11. Ja persona, kura ir pavadonis apmeklētājam ar īpašām vajadzībām, vēlas izmantot peldbaseinu vai Atpūtas zonas pakalpojumus (peldējumu, saunu, dušu, pirtis), tad tai ir jāiegādājas konkrētais pakalpojums noteiktam laikam par attiecīgā laika 1 (vienas) reizes apmeklējuma cenu.

       12. Bērns līdz 12 (divpadsmit) gadu vecumam (ieskaitot) peldbaseinu un/vai Pirts zonu drīkst apmeklēt tikai pilngadīgu personu vai Sporta treneru pavadībā un atrodas šo personu uzraudzībā. Pavadošā pilngadīgā persona nes pilnu atbildību par bērnu veselību un  drošību uzturoties Mežaparks SV telpās.

       13. Pilngadīgā persona, ņemot vērā Noteikumu 15. punktā noteikto un, izvērtējot un apzinoties bērna prasmes un spējas, ir tiesīga pavadīt arī bērnus vecumā no 13 gadiem peldbaseinu un/vai Atpūtas zonas pakalpojuma saņemšanai.

       14. Pavadošā persona var pavadīt bērnu, neizmantojot Mežaparks SV pakalpojumus. Ja pavadošā persona vēlas izmantot Mežaparks SV pakalpojumus, tad tai ir jāiegādājas izvēlētais pakalpojumus Klientu apkalpošanas centrā, veicot par to samaksu saskaņā ar MSV cenrādi.

       15. Pieaugušais uzņemas pilnu atbildību par bērna veselības stāvokli un drošību Peldbaseinu un/vai Pirts zonas apmeklējuma laikā, bērna uzvedību peldbaseinā, Pirts zonā un/vai citās Mežaparks SV telpās, kā arī Noteikumu ievērošanu.

       16. Peldēt apmācības nodarbību un peld celiņu īres ilgums ir 45 (četrdesmit piecas) minūtes.

       17. Peldbaseinu un/ vai Pirts zonas noslogotības dēļ MSV ir tiesīgs, bez iepriekšēja brīdinājuma,  uz laiku pārtraukt apmeklētāju ielaišanu Peldbaseinu un/ vai Pirts zonā.

Peldbaseinu un Pirts zonas apmeklējuma kārtība

       18. Apmeklētāji, atbilstoši izvēlētā pakalpojuma/abonementa veidam, tiek nodrošināti ar atsevišķām vīriešu, sieviešu ģērbtuvēm. Apmeklētājs Klientu apkalpošanas centrā var saņemt informāciju par izmantotā skapja numuru. Mobilais telefons, brilles, stikla trauki, pudeles, fotoaparāti un citas personīgās mantas jāatstāj ģērbtuvē vai mantu glabātavā Klientu apkalpošanas centrā.

       19. Elektroniskās aproces izmantošanas neskaidrību gadījumos apmeklētājs var vērsties pie Sporta speciālista un/vai pie Klientu apkalpošanas centra darbinieka.

       20. Lielā peldbaseina 25 (divdesmit piecu) metru peld celiņā maksimālais pieļaujamais peldētāju (apmeklētāju) skaits ir 10 (desmit) personas.

       21. Peldbaseinos un Pirts zonā drīkst uzturēties tikai peld čībās vai basām kājām, peldbiksēs, peldkostīmos. Apmeklējot peldbaseinu, nepieciešami personīgie mazgāšanās piederumi, kā arī matu gumija, ja matu garums pārsniedz plecu līniju. Bērniem līdz 3 (trīs) gadu vecumam Peldbaseinus un Pirts zonu atļauts apmeklēt tikai speciālās autiņbiksītēs, kas paredzētas peldēšanai, lietojot kopā ar speciālām peldbiksēm bērniem līdz 3 (trīs) gadu vecumam.

       22. Pludmales šortos Peldbaseinos uzturēties aizliegts. Sods par šā Noteikuma neievērošanu — 15.00 EUR (piecpadsmit eiro un 00 centi).

       23. Atrodoties Peldbaseinā (ūdenī) obligāti ir jābūt uzvilktai peldcepurei. Visu veidu brillēm ir jābūt nostiprinātām.

       24. Pirms ieiešanas Peldbaseinos vai Pirts zonā obligāti jānomazgājas dušā. Sods par šā Noteikuma neievērošanu — 15.00 EUR (piecpadsmit eiro un 00 centi).

       25. Peldbaseinos un Pirts zonā nav atļauts ienest stikla priekšmetus. Sods par šā Noteikuma pārkāpšanu — 15,00 EUR (piecpadsmit eiro, 00 centi).

       26. Peldbaseina apmeklējuma laikā apmeklētājs veselības problēmu un/vai citu jautājumu gadījumā var vērsties pie Sporta trenera, un/vai Klientu apkalpošanas centra darbinieka.

       27. Apmeklētājam pašam jāizvērtē un jābūt atbildīgam par savu veselības stāvokli, un atbilstoši tam jāizvēlas pirts veids un uzturēšanās ilgums pirtīs. Lietojot medikamentus (antibiotikas, antidepresantus, diurētiskus līdzekļus u. c. ), pirtis drīkst apmeklēt tikai pēc konsultācijas ar ārstu.

       28. Pieaugušais, kurš pavada bērnu uz peldēt apmācības nodarbībām, nepieciešamības gadījumā pirms un pēc nodarbībām palīdz bērnam saģērbties un nomazgāties.

       29. Peldbaseinos un Atpūtas zonā aizliegts:

             29.1. atrasties Peldbaseinā (ūdenī) bez peldcepures;

             29.2. lēkt peldbaseinā no malām;

             29.3. nirt peldbaseinā (bez trenera norādījuma);

             29.4. individuāli apmeklēt peldbaseinu specializētajā hidrotērpā, mono pleznās, kā arī izmantot niršanas inventāru, bez iepriekšējas saskaņošanas ar Mežaparks SV administrāciju;

             29.5. atstāt bērnus peldbaseina telpās līdz 8 (astoņu) gadu vecumam (ieskaitot) bez pieaugušo personu vai Sporta treneru uzraudzības;

             29.6. spļaut uz grīdas vai ūdenī;

             29.7. kārtot dabiskās vajadzības ārpus tualetes telpām vai tam paredzētām vietām (podiem, pisuāriem);

             29.8. Filmēt vai fotografēt citus apmeklētājus;

             29.9. Sēdēt uz peld celiņus norobežojošām bojām vai trosēm;

             29.10. Skriet.

       30. Par Noteikumu 29.punkta pārkāpšanu apmeklētājs var tikt izraidīts no Peldbaseiniem un Pirts zonas, neatmaksājot samaksāto pakalpojuma maksu.

       31. Par Noteikumu 29.6. līdz 29.8.punktu pārkāpšanu — sods 70.00 EUR (septiņdesmit eiro un 00 centi), un apmeklētājam tiek liegts turpināt izmantot Peldbaseinu un Pirts zonas pakalpojumus, neatmaksājot samaksāto pakalpojuma maksu.

       32. Lielajā peldbaseinā un mazajā peldbaseinā individuālie (privātie) treniņi tiek organizēti ievērojot peldbaseinu noslogojumu. Individuālos (privātos) treniņus atļauts vadīt tikai Sporta treneriem un Sporta speciālistiem, kuriem ir noslēgta atbilstoša satura vienošanās vai līgums ar MSV.

       33. Mežaparks SV apmeklētājiem un/vai MSV Sporta treneriem/Sporta speciālistiem ārpus amatu pienākumu izpildes, bez iepriekšēja saskaņojuma ar MSV, ir aizliegts vadīt individuālos (privātos) treniņus citiem Mežaparks SV apmeklētājiem. Par individuālajiem (privātiem) treniņiem tiek uzskatīts — iepriekš saskaņots nodarbības laiks, kuras laikā treneris palīdz, trenē, vada apmeklētāja treniņu nodarbību, veltot uzmanību tikai vienam klientam. Sods par šā punkta pārkāpšanu — 200.00 EUR (divi simti eiro un 00 centi) par katru pārkāpuma gadījumu. Minētais noteikums nav attiecināms uz sporta skolām, sporta klubiem un fiziskām personām, kuras nomā telpas Mežaparks SV un/vai ir noslēgušas vienošanos ar MSV.

       34. Mežaparks SV apmeklētājiem un/vai MSV Sporta treneriem/Sporta speciālistiem, ārpus amatu pienākumu izpildes, bez iepriekšēja saskaņojuma ar MSV, ir aizliegts vadīt grupu nodarbības citiem Mežaparks SV apmeklētājiem. Ar grupu nodarbībām saprotot – 1 (viena) apmeklējuma laikā treniņu vadīšanu 2 (divām) un vairākām personām vienlaicīgi vai secīgi vairākām personām. Sods par šā punkta pārkāpšanu — 200.00 EUR (divi simti eiro un 00 centi) par katru pārkāpuma gadījumu. Minētais noteikums nav attiecināms uz sporta skolām, sporta klubiem un fiziskām personām, kuras nomā telpas Mežaparks SV un/vai ir noslēgušas vienošanos ar MSV.